» تبلیغات و بازاریابی

تبلیغات و بازاریابی

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی با توجه به اینکه زیر مجموعه سازمان قرآنی دانشگاهیان و جهاددانشگاهی به شمار می رود دارای شبکه ارتباطی بسیار قوی در حوزه های مختلف از جمله جامعه علمی و دانشگاهی کشور ، جامعه قرآنی ، خبرگزاری های برتر ، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی و ... است . از این روز کلیه توانمندی ها و امکانات خود و سازمان قرآنی دانشگاهیان را در اختیار شرکت ها و هسته های مستقر در مرکز رشد قرار می دهد.