مرحله رشد

شرکت تاسیس شده / در حال تاسیس: چنانچه ایده‏ی قرآنی – فرهنگی در قالب یک شرکت تاسیس شده یا در حال تاسیس پیگیری می شود اما هنوز شرکت مذکور، شرکتی خرد یا کوچک است و کمتر از 3 سال عمر داشته باشد. در این حالت، متقاضی می‏تواند از اکثر خدمات مرکز در دوره‏ای با نوان دوره‏ی رشد استفاده کند.