» آموزش

آموزش

  •  مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی به منظور توانمند سازی هسته ها و شرکت های مستقر در مرکز رشد برنامه های آموزشی متنوعی را طراحی و برگزار می نماید. در صورت موجود بودن ظرفیت امکان استفاده از این برنامه ها برای سایر فعالان و علاقه مندان کارآفرینی اسلامی – قرآنی وجود دارد.
  • برنامه های آموزشی مرکز :
  • کارگاه های تخصصی کارآفرینی اسلامی – قرآنی
  • دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف افزایش مهارت های راه اندازی و مدیریت کسب و کار اسلامی – قرآنی
  • برنامه های آموزشی با تمرکز بر تولید محتوای آموزشی با کیفیت در حوزه کارآفرینی اسلامی – قرآنی