سوابق تدریس

- دانشگاه جامعه المصطفی ( كارآفريني رسانه و گردشگري، مدل و طرح كسب و كار)

-  رويدادهاي كارآفريني فرهنگي طلوع بركت (ايده پردازي و كسب وكار فرهنگي، مدل كسب و كار)
- دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران  (كمك مدرس درس سمینار كارآفريني )مقطع دكترا
- آموزشي مجازي برنامه پايش شبکه يك سیما  ( فرصتهاي كارآفريني، خلاقیت)
- دانشگاه سراسري سمنان (الگوهاي تصمیمگیري كارآفرينان- كسب و كار روستايي)
- موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران (مربي دروس خلاقیت و نوآوري)
- دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران  ( كمك مدرس تصمیمگیري و فرصت كارآفريني )مقطع ارشد
- دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران كمك مدرس (مقطع ارشد)
- دوره هاي آموزش كارآفريني وزارت كار (مدرس مباني كارآفريني، خلاقیت و نوآوري، حل مساله)

سوابق كاري

- هولدينگ داده پردازي پارسیان (رياست سبد سرمايه گذاري)
- تجارت الکترونیك پارسیان (رياست اداره تعامل با استارتاپها)
- شتابدهنده فرهنگي مذهبي شفق (مربي و عضو اتاق فکر)
-كمیسیون كارآفريني مجمع تشخیص مصلحت نظام (عضو كمیسیون)
- مركز رشد فناوريها و هنر قرآني جهاد دانشگاهي (معاون فناوري)
- كمیسیون كارآفريني مجمع تشخیص مصلحت نظام (مسوول كارگروه تدوين سند ملي كارآفريني)
- شركت مهندسي سامانه هاي راه ابريشم (دبیر اتاق فکر و توسعه محصول)
- پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مشاور توسعه اكوسیستم كارآفريني فاوا)
- شركت مهندسي اسوه سازان كارآمد ( مدير عامل)
- نشريه نوآوري نظام يافته ( دبیر سرويس مقالات علمي)
- موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران (كارشناس آموزشي-پژوهشي)
- مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي (كارشناس)

دستاوردها و پروژه هاي انجام شده

- طراحي مدل تعامل شركت تجارت الکترونیك پارسیان با استارتاپهاي فینتك

- راهاندازي شتابدهنده و مركز رشد قرآني جهاد دانشگاهي

- هماهنگ كننده و مسوول طرح تدوين سند ملي توسعه كسب و كار و كارآفريني ايران

- همکار اصلي پروژه چارچوب توسعه كسب و كار حول سدهاي بزرگ / دانشگاه تهران – شركت توسعه منابع آب و نیرو

- طراح و توسعه دهنده پروژه سیرنگار دانشکده كارآفريني دانشگاه تهران

- طراح و تحلیلگر طرح مستندسازي تجربیات سرآمدان تولید ملي – خانه نخبگان بسیج خراسان

- عضو شوراي راهبردي تجاري سازي تحقیقات دانشگاهي – پارک علم و فناوري دانشگاه تهران

- داور مجله علمي – پژوهشي توسعه كارآفريني

- دانشجوي ممتاز كارشناسي ارشد كارآفريني با معدل 19.05

- همکاري در برپايي كنفرانس تکنیکها و استراتژيهاي حل مساله

- مدرس دوره هاي آموزشي كارآفريني

- همکاري در تدوين و برگزاري دوره آموزشي نوآوري نظام يافته - موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران – تهران

- همکاري در پروژه مطالعات شناختي خوشه مبلمان شانديز - مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي – مشهد

- همکاري در سمینار توسعه كارآفريني – فرمانداري مشهد - مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي – مشهد


کارگاهها و سخنرانیهای شاخص


- خلاقیت و ايده پردازي براي تولید محصولات فرهنگي

- آسیب شناسي و بازطراحي موسسات فرهنگي با تمركز بر فناوريهاي جديد

- كارآفريني در تعاوني / اتاق تعاون مركزي كشور

- پژوهش در دنیاي نوآوري نظام يافته / موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران

- كودک كارآفرين / اولین همايش كودک نوآور و كارآفرين – فرهنگسراي ابن سیناي تهران

- نوآوري نظام يافته / كنفرانس كسب و كار بیمه )از ايده تا نوآوري– تهران

- خلاقیت و ايده يابي / دانشگاه ارشاد – تهران

- كارآفريني فناورانه / كنفرانس دانشجويي كارآفريني وزارت كار – تهران


سوابق علمي 

   الف ـ تأليف و ترجمه (كتاب،‌ مقاله و ... ) 

مقالات

-كارآفريني تكنولوژيك مبتني بر فناوري نانو و نقش آن در توسعه كشور ( كنفرانس چشم انداز ايران 1404 ، قزوين،89)
- اخلاق و كارآفريني، نگاهي فرصت محور به رابطه اخلاق و كارآفريني ( كنفرانس بين المللي نوآوري و كارآفريني، شيراز 89)
- ارائه مدل و راهكار نقش آفريني رسانه در تعالي فرهنگ كارآفرينانه ملي ( كنفرانس بين المللي نوآوري و كارآفريني، شيراز 89)
- ارائه مدل كارآفريني مبتني بر فناوري در سازمانها ( كنفرانس بين المللي نوآوري و كارآفريني، شيراز 89)
-Triangle of Opportunity; an Endeavour to Explain the Concept of Opportunity in Entrepreneurship
-TRIZ ، ابزار نوآوري در حمل و نقل ريلی ( دوازدهمين همايش حمل و نقل ريلي، 89)
- ارائه مدل مفهومي كارآفريني فناورانه در سازمان ( مجله علمي-پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين، 90
- از كارآفريني فناورانه تا مديريت فناوري (كنفرانس مديريت فناوري تهران، 1390)

- مقدمه اي بركارآفريني فناورانه در زيست فناوري (فصلنامه علمي ترويجي توسعه تكنولوژي صنعتي، زمستان 1391

- «به سوي منطقي از نوآوري» و « چالشهاي عملي نوآوري نظام يافته ( نشريه نوآوري نظام يافته، زمستان 1392

- بداعت شومپيتري، چگونگي خلق، نشر و اثرگذاري آن ( نامه سياست علم و فناوري، 1392 ، ش 4

- تاملي بر مفهوم پردازي و واكاوي نظريه ناولتي (فصلنامه علمي پژوهشي توسعه كارآفريني)


تأليف كتاب

انديشه هاي نظريه پردازان كارآفريني: ديمو ديموف

 


تاریخ :‌ 25 شهریور 1397, 14:52 بازدید : 182