ایده:
پیاده سازی فرآیند فقرزدایی جهت هدفمندسازی کمک های خیرین
مدیر تیم:
سرکار خانم  گرامی

2/01/29