ایده:
سیاست نگاری و تجربه نگاری مجموعه های فرهنگی فعال در حوزه قرآن
مدیر تیم:
سرکار خانم حیدرنژاد

2/01/29