» » » تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان
تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان

عنوان مقاله: تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت های دانش بنیان ( مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی)

نویسنده: رضا یادگاری، دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

ابراهیم عباسی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ( نویسنده مسئول)

مجید اشرفی، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

فریدون آزما،  استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

خلاصه مقاله: تحقیق حاضر در پی شناسایی رابطه بین ویژگی های کارآفرینانه مدیران با رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی است.

در پژوهش حاضر می توان اذعان داشت که شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در یک راستا، یعنی گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج پژوهش و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می شوند و با توجه به این که به صورت کلی دو نوع اقتصاد وجود دارد: اقتصاد فیزیکی و اقتصاد دانایی، این شرکتها در واقع به دنبال اهداف اقتصاد دانایی یعنی ایده سازی و تجاری کردن آن ایده ها هستند. اقتصاد دانایی منبع اصلی درآمد کشورهای توسعه یافته به شمار می رود و جامعه امروز ما بیشتر از هر چیزی به اقتصاد دانش بنیان نیاز دارد.

شرکتهای دانش بنیان جهت رسیدن به این اهداف بایستی دارای مدیران کارآفرین باشند که به دنبال خلق ایده جدید و کاربردی هستند در واقع مدیرانی که ویژگی های کارآفرینانه مانند خلاقیت، توفیق طلبی، استقلال طلبی، کنترل درونی و ریسک پذیری را در خود رشد و پرورش داده اند و افرادی کارآفرین، نوآور، مولد ، خلاق و رفع کننده بسیاری از چالشها هستند.

مدیران دارای ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه می توانند انتظار رفتار نوآورانه از اعضای شرکت را داشته باشند . از آنجایی که مدیران شرکتها خود عامل و ایجاد کننده فرهنگ در سازمان هستند بنابراین می توان گفت مدیران شرکتهای دانش بنیان با پرورس ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در خود، فرهنگ کارآفرین و رفتارهای نوآوزانه را در سازمانهای تحت نظارت خود را اشاعه خواهند داد.

از طرفی تفکر انتقادی به عنوان فرآیند ذهنی که منتج به قضاوت و تصمیم گیری در مورد عقاید، اعمال و موضوعات می گردد و فرد را قادر می سازد که جنبه های مختلف یک پدیده یا مسئله یا چند پدیده را در نظر بگیرد و مبنی بر دلایل معتبر در مورد آنها قضاوت نماید. می تواند بسترهای لازم جهت رفتار نوآورانه را در سازمان فراهم کند.

با توجه به تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران بر رفتار نوآورانه توصیه می سود:

1- استخدام مدیران بر اساس ویژگی های کارآفرینانه

2- وجود لستر فرهنگی تسهیل کننده خلاقیت و نوآوری

با توجه به تاثیر ویژگی های کارآفرینانه مدیران بر تفکر انتقادی مدیران توصیه می شود :

1- تقویت تعهد در مدیران ارشد و داشتن انگیزه پیشرفت

2- ایجاد نظام پیشنهادات در سازمان

با توجه به تاثیر تفکر انتقادی مدیران بر رفتار نوآورانه توصیه می شود :

1- ایجاد نظامی جهت بحث و تبادل نظر

2- شرکت مدیران در همایشها و مجامع علمی

3- تبدیل سازمان سنتی به سازمان یادگیرنده

4- برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی

یافته های تحقیق نشان داد که با افزایش سطح تفکر انتقادی مدیران، ویژگی های شخصیتی  کارآفرینانه و رفتار نوآورانه آنها افزایش می یابد. بین ویژگی های شخثیتی کارآفرینانه مدیران با رفتار نوآورانه سازمان از طریق تفکر انتقادی رابطه کاملا معناداری وجود دارد.

مدیران کارآفرین تلاش می کنند که با فعالیت بیشتر و استفاده از دانش و مهارت های خود راه کارهای جدید از جهت به دست آوردن نتایج قابل قبول در پیچیدگی مسائل واقعی به دست آورند.

همچنین مدیران کارآفرین بایستی بر پیچیدگی های مسائل واقعی مسلط ، انتقاد پذیر باشند و از جهت پیش بینی موقعیتهایی که نیازمند استدلال است آمادگی لازم را داشته باشند.


مشاهده مقاله:
ابراهیم-عباسی-تأثیر-ویژگی-های-کارآفرینی-مدیریتی-بر-رفتار-نوآورانه-و-تفکر-انتقادی.pdf [حجم: 1.17 مگابایت] (تعداد دانلود: 1)
مشاهده آنلاین فایل: ابراهیم-عباسی-تأثیر-ویژگی-های-کارآفرینی-مدیریتی-بر-رفتار-نوآورانه-و-تفکر-انتقادی.pdf 2.pdf [حجم: 1.17 مگابایت] (تعداد دانلود: 1)
مشاهده آنلاین فایل: 2.pdf 

99/11/26