» » نمایشگاه دائمی تاریخ و قرآن

نمایشگاه درحومه مسجد جمکران ساخته می شود :

اولاً : نظرقرآن پیرامون خلقت آسـمان وزمین وستارگان وگسترش حیات وهمآهنگی موجودات به نمایش درمی آید

ثانیاً : داستانهای قرآنی واماکن اقوام موردتذکربراساس تحقیقات باستانشناسی ارائه می گردد

ثالثاً : جهان دوقطبی روزگار بعثت و ظهور اسلام و جنگ های قبیله ای و سپس تأسیس امّت واحده و اخوت اسلامی و موقعیت غزواتِ پیامبر و سرانجام فتوحات اسلامی به نمایش گذارده خواهدشـد ترجیحا به طور برجسته

رابعاً : گستره سرزمین های اسلامی دردوره خلفاء روزگار بنی عباس و تمدن اسلامیان وعلوم آنان ارائه میگردد

خامسـاً: دورن شعوبیگری ومظالم خلفاء از یک سو و تمرد امّت از سوی دیگر و تفرقه و تشـتّت و سپس هجوم صلیبیان ازغرب وحمله مغول و تاتار از شرق و سقوط بیت المقدس و زوال حاکمیّت و آوارگی و قتل و غارت ملّت در سایه تفرق مردم و خیانت ولات امر بازبینی می شود

سادسـاً : در این مرحله بیداری مردم و روی آوردن به مساجد و جهاد و قیام و رجعت به اسلام وب ازپس گیری قدس شریف وراندن مغولان و تأسیس حاکمیت و سرانجام فتح قسطنطنیه در برابر سقوط بیت المقدّس بازسازی می شود

سابعـاً : فراخوان اروپاییان برای مبارزه با اسلامیان فراخوان ناپلئون بنوپارت برای وحدت بایهودیان ونفوذ درسرزمین های اسلامی وکنفرانس برلین وطرح تقسیم سرزمین های اسلامی توسط بیسمارک

هشـتم : خیانت خان های عرب و سرداران عثمانی و نقش جاسوسان و مسیونرها و تجزته مجدد سرزمین های اسلامی

نهم : همکاری و تعاون بالاثم والعدوان مستکبران شرق و غرب برای چپاول حقوق ملّت ها و ناامیدی احزاب و اقوام و روشنفکران از قیام و مبارزه علیه این هر دو قطب ملحد و جهان خوار

دهـم: قیام حضرت امام و در هم شکسـته شـدن ابّهت شرق و غرب و تاسیس جمهوری اسلامی و نه به شرق و غرب

و آمادگی ملّت ها برای قیامی جهانی و فرودآوردن ظلم جهانی در انتظار موعود نهایی

 و سرانجام بازدیدکنندگان با ندای یا مهدی یا مهدی عجّل علی ظهورک روانه وادی ظهور و مسجد نور و راز و نیاز با منجی عالم می شوند

96/11/17