» » وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری

با حضور :
دکتر علی داوری عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی
دکتر حمید پاداش عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی
دکتر علی موسوی عضو هیأت مدیره مؤسسه دانش بنیان برکت

جهت ثبت نام:
http://utstpark.ir/newscorona/

99/02/29