» » سرفصل های دوره

رديف

عنوان هر سرفصل

ميزان ساعت

نظري

عملي

جمع ساعت

1

مبانی کارآفرینی و ایجاد کسب و کار اسلامی

22

6

28

2

حقوق تجارت اسلامی

20

0

20

3

مدیریت منابع انسانی وتیم سازی استارتاپها

5

5

10

4

تدوین طرح کسب و کار و ارزیابی اقتصادی (BP)

10

10

20

5

اصول بازار یابی استارتاپها

4

4

8

6

حسابداری استارتاپها

10

0

10

7

اصول فنون و مذاکرات تجاری در بازارهای اسلامی

8

0

8

8

مدیریت برند در بازارهای اسلامی

8

0

8

9

استراتژی و نوآوری استراتژیک در حوزه اسلامی

6

0

6

10

مدیریت کسب و کار اسلامی

10

0

10

11

پرورش خلاقیت و ایده پردازی در حوزه اسلامی قرآنی

8

0

8

12

تحقیقات بازاریابی برای استارتاپها در بازارهای اسلامی

8

0

8

13

مدیریت پروژه در استارتاپها

10

0

10

14

مدیریت فروش در بازارهای اسلامی

6

0

6

15

روشهای تأمین مالی استارتاپها

8

0

8

جمع

143

25

168

98/08/21