» » معرفی دوره

مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی یکی از مراکز پیشرو در حوزه توانمندسازی شرکت های نوپا می باشد که با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دوره آموزشیMBA" کسب و کار های نوپا با تمرکز بر بازار جهان اسلام" را با هدف کمک به توسعه اشتغال و بهره وری در سطح کشور و ارائه محصول و خدمات به بازار جهان اسلام برگزار می نماید.

این دوره برای اولین بار در کشور با زمینه اسلامی- قرآنی و در قالب میان رشته ای برگزار شده و جهت ارائه آموزشهایی در حوزه کسب و کارهای نوپا؛ توسعه دانش، تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار، کمک به حفظ و پایداري فعالیتهاي نوپاي کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادي و توسعه فعالیتهاي دانش مدار تدوین شده است و فراگیران پس از اتمام دوره، مهارتهای لازم در ایجاد و توسعه کسب و کار نوپا در بازار رقابتی جهان اسلام را در بر خواهند گرفت.

98/08/21