سی و سومین دوره کافه محفل (تیم و تیم سازی در استارت آپ ها)
تاریخ برگزاری: 99/7/5
مدرس: مهندس تورج منتظری
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
سی و دومین دوره کافه محفل (توسعه فردی)
تاریخ برگزاری: 99/6/29
مدرس: مهندس محسن رضوانیان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
سی و یکمین دوره کافه محفل (سرویس دهی محصولات 2)
تاریخ برگزاری: 99/5/11
مدرس: مهندس محسن رضوانیان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
سی امین دوره کافه محفل (سرویس دهی محصولات)
تاریخ برگزاری: 99/5/4
مدرس: مهندس محسن رضوانیان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و نهمین دوره کافه محفل (خلاقیت و نوآوری 2)
تاریخ برگزاری: 99/4/28
مدرس: مهندس منتظری شاه توری
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و هشتمین کافه محفل (خلاقیت و نوآوری)
تاریخ برگزاری: 99/4/21
مدرس: مهندس منتظری شاه توری
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و هفتمین کافه محفل (مدیریت تیمی 2)
تاریخ برگزاری: 99/4/14
مدرس: دکتر رضا اصغریان
م
کان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و ششمین کافه محفل (مدیریت تیمی 1)
تاریخ برگزاری: 99/4/7
مدرس: دکتر رضا اصغریان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و پنجمین کافه محفل (آشنایی با تکنیک هدف گذاری شخصی)
تاریخ برگزاری: 99/3/24
مدرس: دکتر رضا اصغریان
مکان: سامانه آموزشی امجد (آنلاین)
بیست و چهارمین کافه محفل (قوانین مالکیت فردی)
تاریخ برگزاری: 98/10/28
مدرس: عطیه قائمی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
بیست و سومین کافه محفل (مسائل حقوقی استارتاپها)
تاریخ برگزاری : 98/10/14
مدرس: عطیه قائمی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
بیست و دومین کافه محفل (طراحی سرویس)
تاریخ برگزاری : 98/9/16
مدرس: لیلی نبی زاده
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان