بیست و چهارمین کافه محفل (قوانین مالکیت فردی)
تاریخ برگزاری: 98/10/28
مدرس: عطیه قائمی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
بیست و سومین کافه محفل (مسائل حقوقی استارتاپها)
تاریخ برگزاری : 98/10/14
مدرس: عطیه قائمی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
بیست و دومین کافه محفل (طراحی سرویس)
تاریخ برگزاری : 98/9/16
مدرس: لیلی نبی زاده
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
بیست و یکمین کافه محفل (مروری بر 24 گام بیل اولت)
تاریخ برگزاری: 98/9/2
مدرس: محمد ابراهیم دهدشتی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
بیستمین کافه محفل (مروری بر 24 گام آقای بیل اولت)
تاریخ برگزاری : 98/8/18
مدرس: محمدابراهیم دهدشتی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان
نوزدهمین کافه محفل (استراتژی های ورود به بازار برای پلتفرم ها)
تاریخ برگزاری : 98/7/20
مدرس: محمدابراهیم دهدشتی
مکان: استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
هجدهمین کافه محفل (طراحی پلتفرم)
تاریخ برگزاری : 98/7/6
مدرس: محمدابراهیم دهدشتی
مکان: سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
هفدهمین کافه محفل(طراحی بوم ناب)

تاریخ برگزاری: 98/6/9

مدرس: محمدابراهیم دهدشتی

مکان: سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
شانزدهمین کافه محفل (تکنیک های افزایش خلاقیت در کسب و کار)

تاریخ برگزاری: 98/5/26

مدرس: محمدابراهیم دهدشتی

مکان: سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

پانزدهمین کافه محفل (بوم کسب و کار آستروالدر)

تاریخ برگزاری: 98/5/12

مدرس: محمدابراهیم دهدشتی

مکان: سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

چهاردهمین کافه محفل (چگونه یک تیم فروش حرفه ای بسازیم)

تاریخ برگزاری:98/4/29

مدرس: دکتر رضا اصغریان

مکان: سالن کنفرانس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

سیزدهمین کافه محفل (معرفی ابزارهای طراحی کسب و کار و تیم سازی )


تاریخ برگزاری: 98/4/15

مدرس: محمد ابراهیم دهدشتی و دکتر رضا اصغریان

مکان: گالری مرکز رشد دانشگاه هنر